Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ŠKOLA HROU 2.0, S.R.O.

1. Kontakt a způsob jednání společnosti

Vzdělávací instituce – obchodní společnost Škola hrou 2.0, s.r.o.,
IČO: 08854301 , DIČ: CZ08854301 ,
se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 115842,
zastoupena jednateli Bc. Pavlem Skotákem a Mgr. Michalem Vojkůvkou.

Webové stránky společnosti: www.skolahrou20.cz
Emailová adresa společnosti: info@skolahrou20.cz

2. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi spol. Škola hrou 2.0, s.r.o., jakožto dodavatelem (dále též jen jako “dodavatel”) a osobou využívající služby dodavatele, jakožto objednatelem (dále též jen jako “objednatel”), společně pak též jako “smluvní strany”. Službou poskytovanou dodavatelem se rozumí poskytování dovednostních a jazykových kurzů (dále též jen jako “kurzy”).

2.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavřených mezi dodavatelem a objednatelem.

2.3 Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě závazné přihlášky objednatele do kurzů dodavatele, nebo na základě individuální písemné smlouvy.

2.4 Po potvrzení závazné přihlášky vyplněné na webových stránkách provozovatele budou objednateli rezervovány prostřednictvím systému místa v daném kurzu. Potvrzením přihlášky se student zavazuje provést úhradu ceny kurzu.

2.5 Pro potřeby těchto VOP se za písemnou formu považuje i elektronická pošta (email) či elektronická přihláška dodavatele dostupná na webových stránkách dodavatele.

3. Předmět plnění

3.1 Přihlášením do kurzu a úhradou ceny kurzu dle podmínek v čl. 4 VOP, získává objednatel právo na služby dodavatele uvedené ve smlouvě a v těchto podmínkách, odpovídající specifikaci daného kurzu, na který se objednatel hlásí.

3.2 Jednotlivé kurzy jsou nabízeny a specifikovány na webových stránkách dodavatele.

3.3 Dodavatel se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o konkrétních službách jsou uvedeny na webových stránkách dodavatele. Smluvní vztah vzniká po zaslání přihlášky, jejím potvrzení dodavatelem a zaplacení ceny kurzu v souladu s platebními podmínkami uvedenými níže. Odesláním přihlášky student potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že jejich poskytnutí je dobrovolné.

4. Úhrada předmětu plnění

4.1 Objednatel je povinen uhradit zálohu ze ceny jím objednaného kurz, a to nejpozději 7 dní před zahájením kurzu.

4.2 Zbylou část z ceny kurzu je třeba uhradit nejpozději ke dni zahájení výuky.

4.3 V případě pozdní úhrady zálohy přichází objednatel o místa v objednaném kurzu a dodavatel má právo odstoupit od smlouvy. Dodavatel může rovněž odstoupit od smlouvy v případě pozdní úhrady ceny kurzu dle čl. 4.2 VOP.

4.4 V případě pozdní platby za objednaný kurz, může být vyžadována smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny kurzu za každý den prodlení.

4.5 Úhrada ceny kurzu probíhá bankovním převodem na bankovní účet dodavatele nebo prostřednictvím platební brány. V takovém případě bude objednateli zaslán na jím uvedenou emailovou adresu pokyn k úhradě nebo je objednatel přesměrován na platební bránu. Za den úhrady je považován den, kdy je cena kurzu připsána na účet školy.

5. Změna předmětu plnění ze strany objednatele

5.1 Dodavatel umožní objednateli, nebo osobám, kterým byl ze strany objednatele kurz uhrazen (dále též jen jako “účastník kurzu” nebo “účastníci kurzu”), přestoupení z kurzu do jiného kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí objednatele nebo účastníkům kurzu, kterým byl ze strany objednatele kurz uhrazen.

5.2 Přestup z objednaného kurzu do jiného kurzu dodavatele je možný pouze po domluvě s dodavatelem.

5.3 V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzu, je objednatel povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném pololetí.

5.4 V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzu, nemá objednatel nárok na vrácení rozdílu v ceně jednotlivých kurzů.

5.5 V případě individuálních online lekcí je klient je oprávněn zrušit plánovanou lekci nejpozději však do 9:00 pracovního dne předcházejícího kalendářnímu dni, na něž připadá konání výuky, v tomto případě se smluvní strany dohodnou na náhradním termínu konání lekce. V případě, že klient zruší lekci ve lhůtě kratší než je uvedena v předchozím odstavci, je povinen tuto lekci uhradit a nemá nárok na lekci v náhradním termínu.

5.6 V případě individuálních online lekcí je poskytovatel je oprávněn zrušit plánovanou lekci nejpozději však do 9:00 pracovního dne předcházejícího kalendářnímu dni, na něž připadá konání výuky, v tomto případě se smluvní strany dohodnou na náhradním termínu konání lekce. V případě, že poskytovatel zruší lekci ve lhůtě kratší než je uvedena v předchozím odstavci, je povinen tuto lekci nahradit.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele, změna termínu plnění

6.1 Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se nenaplní minimální kapacita kurzu, tedy 3 osoby u jednotlivého kurzu. Dodavatel si rovněž vyhrazuje právo zajistit objednateli kurz v náhradním termínu.

6.2 V případě, že dodavatel nebude schopen zajistit otevření náhradního kurzu v době 30 dnů od dne zrušení původně sjednaného kurzu, objednateli bude cena kurzu vrácena v plné výši.

6.3 Změna termínu náhradního kurzu bude objednateli oznámena bez zbytečného odkladu, poté co bude náhradní kurz otevřen. V případě, že objednatel do 10 dnů od doručení oznámení ze strany dodavatele písemně neoznámí dodavateli, že o náhradní kurz nemá zájem, platí, že s termínem náhradního kurzu, namísto původního, souhlasí.

6.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 VOP nemá objednatel nárok na náhradu škody.

6.5 Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy s objednatelem, který by narušoval průběh kurzu, ohrožoval majetek, zdraví (fyzické i duševní) nebo soukromí ostatních studentů v kurzu nebo zdraví (fyzické i duševní) či majetek a soukromí dodavatele stejně jako lektorů, kteří zajišťuje naplnění smlouvy. Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, že výše zmíněné podmínky v čl. 6.5, věta první, budou porušeny ze strany účastníků kurzu.

6.6 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.5 má objednatel právo na vrácení poměrné části ceny kurzu, kterou dosud neabsolvoval. Zaplacená cena za absolvovanou část kurzu je zkonzumována.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

7.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy písemnou formou před zahájením skupinové online kurzu, případně i v jeho průběhu. V závislosti na době odstoupení od smlouvy se mění výše storno poplatku:

• stornování více než 14 kalendářních dní před plánovaným zahájením výuky: poplatek 0 %,
• stornování v termínu 14 – 7 kalendářních dní před plánovaným zahájením výuky: poplatek 30 % z ceny kurzu,
• stornování v termínu 6 – 1 kalendářní den před plánovaným zahájením výuky: poplatek 50 % z ceny kurzu,
• stornování v den zahájení kurzu a po termínu zahájení kurzu: poplatek 100 % ze ceny kurzu.

7.2 Po zahájení kurzu a/nebo v případě přerušení docházky do kurzu z důvodů na straně objednatele, nemá objednatel nárok na vrácení ceny kurzu. Cena kurzu se zejména nevrací za zameškané hodiny, pokud objednatel či účastníci kurzu, v průběhu kurzu jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů kurz nenavštěvují. Případná absence se řeší s jednotlivým lektorem kurzu a dodavatelem individuálně.

7.3 Je-li objednatel spotřebitelem a byla-li smlouva o poskytování služeb sjednána distančním způsobem či mimo obchodní prostory dodavatele, má objednatel právo odstoupit bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Lhůta počíná běžet den po dni, kdy byla příslušná smlouva uzavřena.

8. Rozsah kurzu a výuka

8.1 Skupinové kurzy se řídí vlastním rozvrhem, se kterým je účastník seznámen při výběru kurzu.

8.2 Výuka neprobíhá o státních svátcích, případně během Vánoc a Velikonoc. O případných změnách budou účastníci kurzu vždy předem informováni.

8.3 Rozsah kurzu je pevně daný, v případě neplánovaného zrušení lekce bude účastníkům kurzu tato lekce plně nahrazena.

8.4 Individuální lekce probíhají pravidelně v čase domluveném mezi objednavatelem a dodavatelem.

9. Práva z vadného plnění / Reklamace

9.1 Pokud dodavatel neposkytne služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě, a nestane se tak v důsledku chování objednatele či účastníků kurzu, náleží objednateli práva z vadného plnění.

9.2 Objednatel je oprávněn reklamovat jím objednané plnění prostřednictvím výše uvedené emailové adresy (info@skolahrou20.cz), popřípadě po předchozí domluvě též osobně prostřednictvím telefonátu.

9.3 V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, má objednatel nárok požadovat přiměřenou slevu z ceny kurzu anebo náhradní hodiny v rámci jiného kurzu v rozsahu, ve kterém se předchozí kurz neuskutečnil.

9.4 Objednatel nemá nárok na náhradní lekce v případě absence nezaviněné poskytovatelem. Náhradní lekce z důvodu opakované absence je možné sjednat pouze jako samostatně vedené lekce, které je nutné uhradit.

9.5 Poskytovatel není povinen nahradit jedinci zameškané lekce na úkor ostatních studentů.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Objednatel svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jakožto i údajů účastníků kurzu, dodavatelem v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

10.2 Dodavatel má právo využívat objednatelem poskytnutých údajů za účelem kontaktování účastníků kurzu a k marketingovým účelům na dobu neurčitou, tj. do odvolání. Dodavatel se zavazuje k tomu, že údaje neposkytne třetím osobám. Objednatel, jakož i jednotlivý účastník kurzu, je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek a uzavřených smluv, budou považovány za bezpředmětné.

11.2 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek.

11.3 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od dne 1. 02. 2020